.

Genel Bilgi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma, yayın, eğitim-öğretim, toplumsal sorumluluk ve hizmet faaliyetlerinin, bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde üniversite mensupları ile paydaşlar arasındaki ilişkilerin etik ilkelere uyup uymadığı hakkında değerlendirme yaparak, rapor düzenlemektir.

a) Bu bağlamda, etiğe aykırılık anlamında bir değerlendirme ve görüş verebilmek için, yeterli ve inandırıcı kanıtlaradayanarak, etik ihlalin kasıt ve ağır ihmal sonucunda, ya da özensizlik ve dikkatsizlik sonucunda gerçekleşmiş olmasını esas alır,
b) Gerektiğinde yeni ilke ve kurallar oluşturur,
c) Etik ilke ve kuralların uygulanma yöntemlerini belirler,
ç) Üniversite bünyesinde temel alınacak etik ilkeleri ve politikaları geliştirir,
d) Üniversitede etik yaşam kültürünün yaygınlaşması ve etik duyarlılık kazanılması için, eğitim ve benzeri çalışmaları düzenler,
e) Üniversite bünyesinde ortaya çıkan etik sorunları değerlendirerek, gerektiğinde fen, sosyal, sağlık ve eğitim bilimleri alanlarında alt etik kurullar oluşturulması için Rektörlüğe öneride bulunur,
f) Üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan uzman etik kurullarda görev alacak kişilere eğitim sağlar,
g) Üniversite bünyesindeki diğer birimlerin etik kurulları arasında eşgüdümü sağlar,
ğ) Bu kurulların anlaşmazlıklarında ya da çözümleyemedikleri konularda hakemlik yapar,
h) Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş verdiği tüm etik konular ve sorunlarda gizlilik içinde çalışır ve ilgili tüm bilgi ve belgeleri saklı tutar.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Üyeler
  • Başvuru
  • Mavzuat
  • İletişim